Chính sách chung của xưởng dép mang đi trong nhà

Chính sách chung của xưởng dép mang đi trong nhà như dép bông đi trong nhà, dép quế, dép cói, dép tre